فیلم های

فرایند رولینگ ورق خارجی

دما و فشار سوپاپ

شیر یکبار راه اندازی

تست نشت

فرایند رولینگ مخزن داخلی

پوشش داده شده Enemal