بخاری های خورشیدی

بخاری های خورشیدی تبدیل نور خورشید به گرما برای آب گرم با استفاده از یک کلکتور حرارتی خورشیدی است. انواع تنظیمات در هزینه های متنوعی برای ارائه راه حل در اقلیم و عرض های مختلف در دسترس هستند. بخاری های خورشیدی به طور گسترده ای برای کاربردهای مسکونی و برخی از صنایع صنعتی استفاده می شود.

یک گردآورنده خورشیدی یک مایع کار می کند که به منظور ذخیره سازی به سیستم ذخیره می شود. بخاری های خورشیدی فعال هستند (پمپ) و منفعل (ترانسفورماتور). آنها تنها از آب استفاده می کنند و یا آب و مایع کار می کنند. آنها به طور مستقیم یا از طریق آینه های متمرکز نور گرم می شوند. آنها به صورت مستقل یا به عنوان هیبریدی با بخاری های الکتریکی یا گاز کار می کنند. در تاسیسات وسیع، آینه ممکن است نور خورشید را به یک جمع کننده کوچکتر متمرکز کند.