آبگرمکن پمپ حرارتی All-in-One

آبگرمکنهای پمپ حرارتی برای انتقال گرما از یک مکان به محل دیگر به جای گرمای تولید به طور مستقیم از برق استفاده می کنند. بنابراین، آنها می توانند انرژی دو برابر سه برابر انرژی بیشتری نسبت به آبگرمکن های برقی معمولی داشته باشند. برای انتقال حرارت، پمپ های حرارتی مانند یخچال و فریزر در معرض کار می کنند.

در حالی که یک یخچال و فریزر از داخل یک جعبه گرما را خارج می کند و آن را به اتاق اطراف می فرستد، یک پمپ بخار پمپ حرارتی مستقل از هوای اطراف گرما را از هوا دور می کند و در دمای بالاتر به یک مخزن گرما می رود اب. شما می توانید یک سیستم گرمایش پمپ حرارتی به صورت یکپارچه با یک مخزن ذخیره سازی داخلی و عناصر گرمای مقاوم در برابر حرارت خریداری کنید. شما همچنین می توانید یک پمپ گرما را برای کار با یک آبگرمکن معمولی ذخیره سازی متعادل کنید.